Refund Policy

บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้


1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้


2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้


   2.1 กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า


   2.2 กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงิน พร้อมเพย์ (PromptPay) จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัท (หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว)


3. กรณีสินค้าถูกจัดส่งแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่ดำเนินการยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้


   3.1 กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดประเภท, ผิดรายการ


   3.2 กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึงกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Code


   3.3 กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี


   3.4 กรณีไม่พึงพอใจกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ, บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง


4. บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และทำการคืนเงิน เนื่องจากกรณีต่าง ๆ ดังนี้


   4.1 กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิต


   4.2 กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้าเว็บไซต์ ltpops.com ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับราคาที่ทางเว็บไซต์จำหน่ายจริง


5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย


6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า